Spotrebiteľská súťaž v predajniach siete 1. Day

Už od 3. marca začína veľká spotrebiteľská súťaž vo všetkých predajniach siete 1.Day!

1. Zakúp nápoj 1Energy v ktorejkoľvek z predajní 1.Day.

2. Zašli email na adresu sutaz@1energy.sk, ktorého obsahom bude číslo pokladničného bloku, potvrdzujúce kúpu nápoja.

3.V prípade vyžrebovania je nutné, aby sa výherca preukázal daným pokladničným blokom. Ten potvrdí kúpu nápoja.

Súťaž trvá do 31.3.2014 a hrá sa o vecné ceny zobrazené na plagáte. Detailné pravidlá súťaže nájdete na konci tohto článku.

Štatút súťaže

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

1. Organizátor súťaže         

Organizátorom propagačnej súťaže “1Energy” (ďalej len „súťaž”) je spoločnosť 1Energy, s.r.o. so sídlom Mojmírova 8, Košice,  IČO: 46 740 112, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,  vložka č 30199/V, ďalej len “organizátor” alebo „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže     

Súťaž sa uskutoční v čase od 3.3.2014 do 31.3.2014.

3. Podmienky účasti v súťaži         

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže:

1. Zakúpi nápoj 1Energy v ktorejkoľvek z predajní 1.Day.

2. Zašle email na adresu sutaz@1energy.sk, ktorého obsahom bude číslo pokladničného bloku, potvrdzujúce kúpu nápoja.

3.V prípade vyžrebovania je nutné, aby sa výherca preukázal daným pokladničným blokom. Ten potvrdí kúpu nápoja.

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

4. Výluky z účasti v súťaži  

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.

5. Účasť na žrebovaní         

Do žrebovania o výhry v súťaži budú zaradené všetky zaslané čísla pokladničných blokov, ktoré spĺňajú 2. bod. Účastník súťaže môže zaslať neobmedzené množstvo čísel pokladničných blokov, ktorých položkou bude nápoj 1Energy či už samostatne alebo v rámci celkového nákupu.
6. Výhry poskytnuté do súťaže      

Poskytovateľom výhier do súťaže je organizátor súťaže, ktorý poskytuje do súťaže nasledujúce ceny:

  1. Cena: Smartfón Samsung Galaxy S3 mini + reklamné tričko 1Energy + reklamná šiltovka 1Energy
  2. Cena: Tablet Samsung Galaxy Tab 3 + reklamné tričko 1Energy + reklamná šiltovka 1Energy
  3. 3. – 5. Cena: 24ks balenie nápoja 1Energy + reklamné tričko 1Energy + reklamná šiltovka 1Energy

7. Žrebovanie výhercov      

Výhercovia budú určení na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení súťaže dňa 3.4.2014 organizátor vyžrebuje automaticky náhodným výberom účastníkov súťaže, ktorí získajú prvú, druhú a tretiu cenu. Pre prípad nemožnosti kontaktovania vyžrebovaných účastníkov, neprevzatia výhry vyžrebovanými účastníkmi alebo pre prípad nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovaným účastníkom, budú vyžrebovaní aj dvaja náhradníci. Žrebovanie bude vykonávané na základe zaslaných čísel pokladničných blokov, ktorými sa účastníci zaradia do žrebovania podľa týchto pravidiel.

Žrebovanie výhercu a náhradníkov výhier sa uskutoční za prítomnosti zástupcov organizátora.
8. Vznik nároku na výhru  

Výhercom výhry sa stáva účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v 3.bode a nie je vylúčený zo súťaže v súlade so 4. bodom týchto pravidiel a súčasne, ktorého číslo pokladničného bloku bolo vyžrebované v súlade so 7. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníkov súťaže (na základe emailu prislúchajúcemu k vyžrebovanému číslu), ktorých čísla pokladničných blokov boli v daný deň vyžrebované ako výherné na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného účastníka súťaže je stanovená doba 48 hodín od odoslania emailu vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musia vyžrebovaní účastníci tieto údaje poskytnúť. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaných účastníkov v uvedenej lehote, bude organizátor kontaktovať náhradníkov v poradí ako boli vyžrebovaní.

9. Poskytnutie výhry           

Poskytovateľ výhier, ktorým je organizátor súťaže, poskytne výhercom výhry popísané v 6. Bode najneskôr do 30 dní od dňa žrebovania.

Odovzdanie všetkých výhier sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercom oznámený emailom alebo telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercom organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercom organizátorom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, organizátor vyzve náhradníka s priradeným vyžrebovaným telefónnym číslom spôsobom uvedeným v 7. bode pravidiel, a to v poradí od 1. náhradníka po 2. náhradníka. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať až do konečného pridelenia výhry. Náhradníci budú vstupovať na miesto vyžrebovaného účastníka, ktorému nevznikol nárok na výhru. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.
V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami organizátora. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Všeobecné ustanovenia 

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom.
Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na (i)  prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii)  nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, (iii) nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, (v) zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 6. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetových stránkach www.1energy.sk, www.1day.sk a v sídle organizátora, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja energetického nápoja1Energy v predajniach 1Day .

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Košiciach, dňa 13.2.2014.